MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Sammen mod mobning og lignende i Thorsager Skole og Børnehus

 

 

Definition:
”Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne er tvunget til at være”. (Helle Rabøl Hansen, mobbeforsker))

 • Mobning er et gruppefænomen, som foregår i fællesskaber i vanskeligheder. Det giver derfor ikke mening at søge efter årsag eller skyld hos enkelte af børnene.
 • Mobning handler ofte om systematisk eksklusion og nedgørelse og rammer ofte enkelte børn, men rollerne kan hurtigt skifte
 • Mobning kan komme til udtryk ved synlig, direkte forfølgelse, f.eks. hvis et barn gentagne gange bliver slået, kaldt grimme ting eller latterliggjort. Mobning kan også̊ komme til udtryk ved den mere tavse, skjulte udelukkelse, f.eks. hvis klasse- kammerater går, når barnet kommer, vender øjne, hvisker o.l.
 • Mobning sker i fællesskaber, som er en del af et almindeligt børneliv og som barnet derfor ikke kan trække sig fra, f.eks. børnehave, skole, fritidsaktiviteter eller digitale rum
 • Mobning forudsætter en magtubalance hvor det er blevet socialt accepteret, at et eller flere børn er mindre værd end andre
 • Digital mobning kendetegnes ved, at den kan ske døgnet rundt og barnet kan aldrig vide sig sikker og aldrig have fred. Det kan være utydeligt, hvem afsenderen er, og beskeder og billeder kan blive set af mange. Uvisheden styrker utrygheden, ubehaget og afmagten.
  Det kan ske i lukkede grupper, som ofte er usynlige for andre. Det er dermed svært at bevise, at man bliver mobbet. Den magtubalance, der ofte sker i et børnefællesskab, når der foregår mobning, forstærkes i det digitale rum, hvor børnene er til stede uden voksne

   

Mål
Lærings- og trivselsmiljøet er fundamentalt for børnenes udvikling og læring og er et fælles ansvar for alle voksne omkring børnene. Mobning har store konsekvenser, både for det enkelte barn og for fællesskabet.

Derfor skal

 • ingen børn i Thorsager Skole og Børnehus udsættes for mobning
 • medarbejdere og forældre sætte ind sammen, hvis eller når mobning opstår
 • vi lærer børnene at udvise tolerance, respekt, omsorg og mod


Derfor forventer vi, at medarbejderne:

 • samarbejder tæt og åbent med kolleger, forældre og børn om lærings- og trivselsmiljøet i børnehus og skole
 • reagerer omgående, hvis der opstår mistanke om eller tegn på mobning i børnehus eller skole.


Derfor forventer vi, at forældrene:

 • samarbejder tæt og åbent med kolleger, forældre og børn om lærings- og trivselsmiljøet i børnehus og skole
 • informerer børnehus eller skole med det samme, hvis der opstår mistanke om mobning i fællesskabet


Derfor forventer vi, at eleverne

 • fortæller de voksne det med det samme, hvis de oplever eller ser mobning

Vedtaget i bestyrelsen 4. april 2019
 

Sådan forebygger Thorsager Skole og Børnehus mobning

 • Vi arbejder med ”Fri for Mobberi” fra vuggestue til indskoling.  Det er et materiale udarbejdet af Red Barnet til forebyggelse og bekæmpelse af mobning og lignende i institutioner og skoler. Der er udpeget en ressourceperson i både børnehus og skole, som understøtter personalets arbejde med materialet. http://www.friformobberi.dk
 • På mellemtrinnet arbejder vi også systematisk forebyggende, f.eks. med ”Mobningens ABC”, ligeledes udarbejdet af Red Barnet. https://redbarnet.dk/skole/mobning/mobningens-abc/
 • I skolen arbejder vi løbende med Klassetrivsel.dk
 • Lærings- og trivselsmiljøet vurderes årligt med den nationale trivselsundersøgelse, som danner afsæt for relevante indsatser blandt børn, medarbejdere, forældre og bestyrelse
 • Adfærd på digitale medier indgår i skolens undervisning i f.eks. dansk
 • Skolen anvender den kommunale forebyggelsespakke vedr. sociale medier og digital mobning
 • Vi arbejder løbende med at skabe gode legeområder og sikre et forsvarligt pædagogisk tilsyn med børnene, når de leger
 • Samarbejdet om og forældrenes betydning for lærings- og trivselsmiljøet er et fast punkt på forældremøder fra vuggestue til 6. klasse. Bestyrelsen deltager i alle forældremøder og er ansvarlig for punktet. Vi benytter os f.eks. af materialer som ”forældrefiduser.dk” og ”trivselshjælperen”.
 • Vi holder os løbende informeret om den nyeste viden og forskning på området


Det gør Thorsager Skole og Børnehus, hvis mobning eller lignende alligevel opstår

 • Går omgående i dialog med direkte involverede forældre og elever
 • Forstår, at barnet og fællesskabet befinder sig i en problemstilling, og at der skal gøres noget for at hjælpe barnet og det fællesskab, barnet befinder sig i
 • Inddrager skolens AKT-lærer i arbejdet med problemstillingen.
 • Involverer og informerer relevante parter (børn, forældre, kolleger)
 • Tager sammen med børn og forældre stilling til, hvad der skal ske og sørger for, at det sættes i værk
 • Arbejder på, at indsatsen hjælper barnet og fællesskabet og samtidig styrker samarbejdet mellem børn, forældre og børnehave/skole
 • Eksterne samarbejdspartnere, som f.eks. PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) kan inddrages
 • Egentlige sanktioner kan tages i brug, men skal altid anvendes relevant i forhold til situationen og børnenes alder


Hvis der er tale om mobning i skolen og børnehus:

 • Skolen skal inden for 10 arbejdsdage udarbejde en handleplan for indsatsen i den konkrete situation.
 • Thorsager Skole og Børnehus har udarbejdet en skabelon for arbejdet med handleplanen. Handleplanen er de professionelles arbejdsredskab. Skolens AKT -medarbejder er tovholder på handleplanen, som udarbejdes i tæt samarbejde med teamet
 • Forældrene har mulighed for at klage over skolens behandling af mobning. Syddjurs Kommune har udarbejdet en klagevejledning, som kan ses i Forældreintra

 

​​​​​​​