MENU
Aula_close Layer 1

Forretningsorden

Forretningsorden for bestyrelsen

 • Dagsorden udsendes 5 hverdage før bestyrelsesmødet. Forslag til dagsorden sendes til distriktslederen.
 • Formanden afgør hvornår elevrepræsentanterne ikke kan deltage i henhold til bestemmelsen om behandling af enkeltpersoner
 • Hvis et bestyrelsesmedlem har midlertidigt fravær ved mere end 3 møder, kan formanden indkalde en stedfortræder.
 • Bestyrelsen kan beslutte at invitere andre til deltagelse til særlige punkter på dagsordenen, f.eks. repræsentanter fra det lokale erhvervs- eller foreningsliv. Formanden er ansvarlig for, at bestyrelsens ønske om andres deltagelse effektueres.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.
 • Beslutningsreferat fra bestyrelsens møder udsendes hurtigst muligt elektronisk til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsens medlemmer kan komme med indsigelser inden for 3 arbejdsdage efter referatets udsendelse. Hvis der ingen indsigelser er kommet inden for tidsfristen, betragtes referatet som endeligt og lægges på hjemmesiden. Ved indsigelser gentages proceduren.
 • Forfald til møder meddeles formanden eller distriktslederen.
 • Formanden varetager skolebestyrelsens repræsentative opgaver med mindre andet aftales.
 • Formanden er bemyndiget til at ekspedere presserende sager, som derefter forelægges på næste møde.
 • Formand og næstformand er bemyndiget til at tage stilling til alle tilsendte høringsforespørgsler. De vurderer, om de selv vil svare, eller om det skal tages op bestyrelsen.
  Den øvrige bestyrelse informeres om evt. svar.
 • Bestyrelsen informerer om sin virksomhed til forældrekredsen bl.a. via ”Månedsnyt”, hjemmeside og på forældremøder.
 • Årsberetningen udformes af formanden efter drøftelse af målsætning på første bestyrelsesmøde efter sommerferien. Årsberetningen skal godkendes af bestyrelsen, inden den offentliggøres sammen med Månedsnyt.
 • Årsberetningen skal indeholde:
  Kort opridsning af bestyrelsens opgaver.
  Gennemgang af de sager, bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne skoleår.
  Fyldig beskrivelse af de opgaver, som skolebestyrelsen vil arbejde med i det kommende år.
 • Ved fastansættelser udpeger bestyrelsen 1-2 forældrevalgte medlemmer til et ansættelsesudvalg.
  Ansættelse i længerevarende vikariater og medhjælper/assistentstillinger kan ske uden bestyrelsens medvirken, formanden skal orienteres forud for ansættelsen og have mulighed for at foranledige tilstedeværelse af bestyrelsesrepræsentation.
 • Denne forretningsorden kan ændres hvis et flertal af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

 

I øvrigt følger bestyrelsens arbejde de vedtagne styrelsesvedtægter for fællesskaber mellem skole og dagtilbud i Syddjurs Kommune

 

 

Vedtaget i bestyrelsen 26-08-2014