MENU
Aula_close Layer 1

Skoleliv

Dagen starter med morgensamling i fællesrummet. Tirsdag morgen deltager hele huset og voksenbandet spiller til. 

Undervisningen er organiseret i moduler. Børnene har et grundskema, som fraviges i skolens temauger, på trivselsdage og på særlige dage, som eksempelvis motionsdag og klippedag. Sommetider arrangerer klassens lærer også ture ud af huset, disse kan være fagspecifikke eller et ønske om at arbejde med et emne på tværs af fagene. Lærere og pædagoger indlægger pauser i modulerne efter behov. I disse pauser er lærere og pædagoger sammen med børnene.

Studiebånd
Alle klasser har studiebånd fra 12.00 - 12.30. Undervisningen organiseres efter ugeskemamodellen, det vil sige at eleverne arbejder med deres faglige mål gennem forskellige, individuelt tilpassede opgaver, som de selv kan disponere løsningen af. Studiebåndet er primært individuelt arbejde og vi tilstræber en stilfærdig arbejdsform.
I indskolingen er studiebåndet "finansieret" af en dansk og en matematiktime kombineret med understøttende undervisning. Her arbejdes der primært med dansk og matematik. På mellemtrinnet er studiebåndet understøttende undervisning, og der kan arbejdes med flere fag, og forberedelse og afleveringer kan indgå som en del af opgaverne. Alle lærere underviser i studiebåndet. 

Understøttende undervisning
Den resterende del af den understøttende undervisning i indskolingen gives i form af 3-4 UU-lektioner om ugen, som varetages af klassepædagogen. UU planlægges i samarbejde med klasseteamet og der arbejdes f.eks. med motion og bevægelse, fagligt understøttende undervisning og klassetrivsel. I perioder arbejder 0.-3. klasse sammen i fælles UU, hvor børnene har forskellige tilbud i hold sammensat på tværs af årgange. På mellemtrinnet er en ugentlig UU-lektion lagt som en ekstra idrætslektion. Det betyder, at mellemtrinnet har to ugentlige moduler med idræt. På 4. klassetrin gives det ene modul som svømmeundervisning. Derudover har 4. klasse en ugentlig UU-lektion, som varetages af klassens lærere. 

Motion og bevægelse
Eleverne har krav på gennemsnitlig 45 minutters bevægelse i løbet af skoledagen, inklusiv idrætsundervisningen. I Thorsager Skole og Børnehus tilgodeses dette på flere forskellige måder. Lærere og pædagoger tilrettelægger undervisningen, så bevægelse indgår som en naturlig del af arbejdet med det faglige stof. Det kan være i form af hentediktater, tabelstafet eller lignende aktiviteter, hvor bevægelsen er integreret i den faglige aktivitet. Det kan også være små "brainbreaks" i timerne og små pauser, hvor man tager børnene med ud og leger. Dertil kommer ekstra idræt på mellemtrinnet.

Frikvarterer
Alle frikvarterer holdes ude på vores dejlige legeplads, hvor der er legeredskaber, multibane, boldbaner og masser af plads at fordele sig på. Lærerne har tilsynet om formiddagen og skolepædagogerne har tilsynet efter frokost. Ved regn er der indefrikvarter.